วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล / สมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย ประจำปี 2562
: 06 ธ.ค. 62
529

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย (จังหวัดสมุทรปราการ) “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”  อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายธฤต สำราญเวทย์ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการร่วมงาน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และสร้างความมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบการทุจริตคอร์รัปชั่นของทุกภาคส่วน

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศไทยเป็นปัญหาที่สั่งสมมานาน ซึ่งส่งผลเสียหายต่อประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการศึกษาในภาพรวม ที่ผ่านมาสังคมไทยได้เกิดวัฒนธรรมที่ยอมรับการทุจริต ทั้งการซื้อขายตำแหน่ง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การให้สิทธิประโยชน์ รวมทั้งการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการเอื้อประโยชน์ต่อกัน

สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย (จังหวัดสมุทรปราการ) ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างกระแสการตระหนักรู้ว่าการทุจริตโกงชาติ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและให้ทุกภาคส่วนรู้สึกว่าการทุจริตทุกรูปแบบ เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบอีกต่อไป ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความมีจิตอาสามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่ค่านิยมของการไม่โลภ การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND