วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล / สมุทรสาคร
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา
: 17 มี.ค. 63
165

 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา ณ องค์การสะพานปลาสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โดยมีนายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนจากหน่วยงานของกรมประมง,ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสมุทรสาคร,ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 1 (สมุทรสาคร),สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร,ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จังหวัดสมุทรสาคร, องค์การสะพานปลาสมุทรสาคร, สมาคมการประมงสมุทรสาคร,ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก,กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กจังหวัดสมุทรสาคร ท่าเทียบเรือประมงสมุทรสาคร,วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  โดยในกิจกรรมครั้งนี้ก็ได้มีการมอบประกาศเกียรติบัตรและถังขยะให้กับเรือประมงและผู้แทนท่าเทียบเรือที่เข้าร่วมโครงการฯเก็บขยะคืนฝั่งทุกรอบทําการประมง จากนั้นเป็นการลงนามความร่วมมือ บันทึกช่วยจำกิจกรรม “ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา”

นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า กิจกรรม “ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา” ครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะที่แสดงออกถึงความร่วมมือ ในการลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยการเก็บขยะที่ตกค้างในทะเล หรือ ที่ตกค้างในระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญ และการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่สำหรับใช้ในการรองรับสินค้าสัตว์น้ำจากทะเลที่นำมาโดยเรือประมงสู่ฝั่ง นับเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) ซึ่งสอดรับกับปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะ ในภูมิภาคอาเซียน ตามมติที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 และ ตอบสนองนโยบายสำคัญของหน่วยงานต่างๆ ในการจัดการขยะทะเลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เป็นการดำเนินงานแบบ “บูรณาการ” ที่ได้รับ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งการดำเนินงานนี้ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป อีกทั้งยังมีการเชิญชวน เจ้าของเรือประมงเข้าร่วมการเก็บขยะในทะเลกลับคืนฝั่ง และร่วมลงทะเบียนรายงาน “ขยะคืนฝัง ทะเล สวยด้วยมือเรา” ทางระบบแอปพลิเคชั่น กรมประมง ตลอดจนการเชิญชวนเจ้าของท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมโดยให้ความร่วมมือในการจัดสถานที่ และเตรียมภาชนะ เพื่อรองรับขยะที่นำมาจากทะเลแล้วนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง อันจะทำให้ทะเลไทยเป็น “ทะเลสะอาด” ทรัพยากรทางทะเลมีความยั่งยืนต่อไป

ข่าว/ภาพ : สุเมธ จันทร์สอาด

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ