วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล / สมุทรสาคร
โรงพยาบาลสมุทรสาคร อบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว
: 25 มี.ค. 63
397

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 25 มีนาคม 2563  ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ให้กับแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.)  โดยมีนายแพทย์ อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร แพทย์ พยาบาล และแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) เข้าร่วมกิจกรรม

โดยทางด้านนายแพทย์ อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร กล่าวว่า โรงพยาบาลสมุทรสาคร มีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) เพื่อช่วยในการดําเนินงานสาธารณสุข โดยเฉพาะงานส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมป้องกันโรคในชุมชนแรงงานต่างด้าว เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการดําเนินงานในชุมชนและได้มอบบทบาทหน้าที่สําคัญให้เป็น ผู้กระจายข่าวสาธารณสุข ตลอดจนเผยแพร่ความรู้แก่ประชากรต่างด้าว ในเรื่องปัญหาสาธารณสุขและเฝ้าระวัง โรคในชุมชนต่างๆ และตามที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย และแนวโน้มที่จะพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจ มีแรงงานข้ามชาติย้ายถิ่นเข้ามาประกอบอาชีพเป็นจํานวนมาก ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี การแพร่ระบาดของโรคขยายไปในวงกว้าง ซึ่งทาง โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร ตระหนักและให้ความสําคัญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นอย่างมาก  จึงได้การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน และนำความรู้ไปประชาสัมพันธ์ ให้กับแรงงานต่างด้านในพื้นที่และในชุมชน ต่อไป.

ข่าว/ภาพ สุเมธ จันทร์สอาด

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ