วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563
ภาคกลาง / ลพบุรี
ธ.ก.ส.ลพบุรีมอบเงินเยียวยา
: 21 พ.ค. 63
122

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 พ.ค.63 ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี ได้เป็นประธานในการมอบเงิน ให้กับเกษตรกรที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ตามมติของคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติโครงการ ช่วยเหลือเกษตรกร เมื่อวันที่ 28 เม.ย.63 รายละ 5000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ที่ผ่านมา รวมทั้ง เงินกู้เงินก็ฉุกเฉินเพื่อเสริมสภาพคล่องในครัวเรือน ที่ให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ รายละ 10000 บาท ทั้งนี้ นายธีรยุทธ์  นิลพัฒน์ ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลพบุรี ได้กล่าวว่า ทางธนาคารได้จ่ายเงินเยียวยาดังกล่าวให้กับเกษตรกรใน จ.ลพบุรี โดยตังแต่ 15 พ.ค.63 เป็นต้นมา  ธ.ก.ส.ได้โอนเงินเข้าบัญชี ให้แก่เกษตรกรเป็นจํานวน 27,354 ราย เป็นจํานวนเงิน 136.77 ล้านบาท และสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจําเป็น ในครัวเรือน รายละไม่เกิน 10,000 บาท ดอกเบี้ยอัตรา 0.1 ต่อเดือน โดยปลอดดอกเบี้ยให้ 6 เดือน ไม่ต้องใช้หลักประกัน ซึงได้เปิดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าตังแต่ วันที 15 เมย.ทีผ่านมา โดยในส่วนของ สนจ.ลพบุรี มีผู้ลงทะเบียน ทังสิน ถึงปัจจุบัน 20,396 ราย ได้นัดหมาย ลูกค้า มาจัดทําสัญญาและจ่ายสินเชื่อแล้ว จํานวน 1023 ราย เป็นจํานวนเงินประมาณ 10 .2 ล้านบาท และจะ เร่งนัดหมายลูกค้าส่วนทีเหลือ มาจัดทําสัญญาและจ่ายสินเชื่อเพื่อให้พีน้องเกษตรกรและครอบครัวได้รับเงิน ดังกล่าวโดยเร็วทีสุด 

ทางด้านนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี กล่าวว่า ในขณะนี้ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคดรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ในจังหวัดลพบุรีไม่มีผู้ติดเชื้อมานานร่วม 2 เดือนเดือนแล้ว ด้วยการปฏิบัติตมมาตรการการแพร่เชื้อโรค ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทำให้ ลพบุรีปลอดเชื้อ และขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการกันอย่างต่อเนื่องจนกว่าเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า จะหมดไปจากประเทศไทย และก็เป็นสิ่งที่น่ายินดี ที่คณะแพทย์ไทยสามารถคิดค้นวัคซีนป้องการการติดเชื้อ ได้เป็นผลสำเร็น ซึ่งในขณะนี้กำลังทำการทดลองอยู่ และน่าจะมีข่าวดีประปลายปีนี้หรือไม่ก็ต้นปีหน้า มนุยษ์ก็สามารถที่จะใช้วัคซีนตัวนี้ได้อย่างแน่นอน.

ข่าว/ภาพ : พีรพล ปานเกลียว

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ