วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ภาคกลาง / ลพบุรี
องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน รูปแบบใหม่ New Normal โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี พร้อมมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นักเรียน
: 20 ก.ค. 63
342

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี พร้อมมอบสิ่งของพระราชทาน โดยมี นายผดุงศักดิ์ หารปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และคณะครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค และติดตามผลการดำเนินการโรงเรียน และผลการปฏิบัติตามพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ใน  5 ประเด็นหลัก ได้แก่ แผนพัฒนาโรงเรียน  , ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา , ผลการปฏิบัติตามพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , สถานภาพของนักเรียนทุน และ โครงการ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

จากนั้นเดินทางไปหอประชุมของโรงเรียน เพื่อพบปะกับนักเรียน และมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่นักเรียน โดยมีนายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบต่อกับเด็กนักเรียนในลำดับต่อไป

สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบสหศึกษา ที่รับเด็กนักเรียนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน ขาดผู้อุปการะ หรือเป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่ยากไร้ทางเศรษฐกิจ เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนแห่งนี้ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยจัดการศึกษาด้วยระบบศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการศึกษามุ่งเน้นฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพอิสระ เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 717 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 100 คน มีนายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน.

ข่าว/ภาพ พีรพล ปานเกลียว

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ