วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563
ภาคกลาง / ลพบุรี
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ นำจิตอาสา เราทำความดี ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
: 20 ก.ค. 63
232

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 พลโท ภูมิพัฒน์ (ภู-มิ-พัด ) จันทร์สว่าง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธาน นำกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จากหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย เหล่าสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จากทั้ง 3 ค่ายทหารรบพิเศษ ประกอบด้วย ค่ายเอราวัณ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และ ค่ายวชิราลงกรณ์ รวมถึง ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ รวมกว่า 500 คน พร้อมใจกันแสดงออกด้วยความสมัครสมานสามัคคี เพื่อร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรม “จิตอาสา ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบ อ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการสร้างแหล่งอาหารให้กับประชาชน  อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงห่วงใย ทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งสืบสานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

โดยภายในงาน ยังได้จัดให้มีขบวนรถไฟตัวหนอน จำนวน 2 ขบวน ให้ผู้ร่วมกิจกรรม ได้ขึ้นเที่ยวชมทัศนียภาพอันงดงามบริเวณโดยรอบของอ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริต่างๆ โดยเฉพาะความเป็นมาของจิตอาสาพระราชทาน ตามพระราโชบาย ที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้ดำเนินการ ทั้ง 3 ประเภท อันประกอบด้วย จิตอาสาพัฒนา , จิตอาสาภัยพิบัติ และ จิตอาสาเฉพาะกิจ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับชมภายในงาน อีกด้วย.

ข่าว/ภาพ พีรพล ปานเกลียว

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ