วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคกลาง / สมุทรสงคราม
ปจ.สมุทรสงคราม นำจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำ ลำคลอง
: 05 ก.ค. 63
397

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่บ้านคลองกก หมู่ 3 ต.นางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดอง พัฒนาโรงเรียนบ้านคลองบางกก   

โดยมี พ.อ.ศราวุธ เจนถนอมม้า หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำ ลำคลอง และพัฒนาโรงเรียน สร้างกลุ่มเครือข่ายที่มีความรัก ความสามัคคี มีจิตสำนึก และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม ทำให้เกิดสังคมที่มีความสามัคคีปรองดองและมีช่องทางในการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์  รักในขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยให้กับ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่   ณ หมู่ที่ 3 บ้านคลองกก มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม กิจกรรมกว่า 100 คน.

ข่าว/ภาพ เสวก เกิดมา

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ