วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคกลาง / สมุทรสงคราม
ผู้ตรวจ 3 กระทรวง ลงพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ดูการแปรรูปมะพร้าวแกง โดยใช้แรงงานคน ไม่เคยใช้แรงงานลิงแต่อย่างใด
: 24 ก.ค. 63
326

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.63 นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 4 พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะลงพื้นที่ อบต.บางคนที อำเภอบางคนที โดยมีนายพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด นายอาคม ประภาพงศ์ เกษตรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนนายอำเภอบางคนที รวมทั้งนางสาวเรณู เล็กนิมิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที พร้อมคณะให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความเป็นมาของเกษตรแปลงใหญ่ของตำบลบางคนทีและตำบลยายแพง มีนายดำรงค์ ธีระพิบูลย์ เป็นประธาน มีพื้นที่ปลูกมะพร้าวแกง จำนวน 4,531 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 75 ของเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวแกงเป็นอาชีพ ได้รับมาตรฐาน GAP กว่า 58 % ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ จากที่เกษตรกรมารวมตัวกันทำให้มีการพัฒนาความรู้ด้านต่าง ๆ เช่นการตรวจวิเคราะห์สภาพดิน พัฒนาการจัดทำปุ๋ยหมัก การขายเพาะพันธุ์จำหน่าย การขยายพันธุ์ในรูปแบบต่าง ๆ สามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญในพื้นที่ไม่มีการใช้ลิงเก็บมะพร้าวแต่อย่างใด ใช้แรงงานคนปีนขึ้นต้นบ้าง ใช้ตะขอไม้ยาว ๆสอย สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งต้นมะพร้าวสามารถนำมาแปรรูปได้หลากหลายชนิด มีการถ่ายทอดจากคนรุ่นใหญ่ไปสู่รุ่นเล็ก ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่แบบ พอกิน พออยู่ พอใช้ในชุมชนของตนเอง

นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการตรวจราชการแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม รู้สึกประทับใจความเป็นเมืองที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทุกภาคส่วนร่วมมือกันทำอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยการปลูกป่าชายเลน การมีอาชีพที่ดีของเกษตรกร อยากเห็นสมุทรสงครามเป็นสถานที่ศึกษา เรียนรู้ ดูงานให้จังหวัด อื่น ๆได้มาศึกษาดูงาน สิ่งที่พบปัญหาไม่ว่าจะเป็นภาคประมง ภาคการเกษตรที่การให้มีการประกันราคามะพร้าวแกง รวมไปถึงการเชื่อมโยงทางการค้า จะนำปัญหาเหล่านี้ไปสู่กระทรวงที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรต่อไป.

ข่าว/ภาพ เสวก เกิดมา

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ