วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคกลาง / อ่างทอง
ประมงจังหวัดอ่างทอง นำคณะเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยให้บริการประชาชน เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ทำงานประมง และผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นฐานข้อมูลของกรมประมง
: 17 ก.พ. 63
774

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพศาล สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดอ่างทอง นำคณะเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยให้บริการประชาชน ที่องค์การบริหารตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ทำงานประมง และผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นฐานข้อมูลของกรมประมง เพื่อการช่วยเหลือด้านการประมงโดยมีผู้ลงทะเบียน 858 คน

นายไพศาล สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่าการออกหน่วยบริการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลของกรมประมง ในการช่วยเหลือด้านการประมง ตามนโยบายของรัฐบาล โดยผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ ในวันที่มาขอขึ้นทะเบียน กรณีเป็นลูกจ้างเรือประมงทะเล จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน หากผู้ที่ยื่นคำขอยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

สำหรับเอกสารการขึ้นทะเบียน มีแบบคำขอขึ้นทะเบียน ท.บ.3-1 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการประกอบอาชีพการทำประมง โดยสามารถขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ สำหรับการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อช่วยเหลือด้านการประมง ตามนโยบายรัฐบาลและการเยียวยา กรณีเป็นผู้ประสบภัยพิบัติ ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน เอกสารสิทธิ์ที่ดินที่มีบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่ ส่วนกรณีผู้มาขอขึ้นทะเบียนที่ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน ต้องให้เจ้าของที่ดินยินยอม โดยขอรับเอกสารยินยอมการให้ใช้ที่ดิน ได้ที่สำนักงานประมงอำเภอ หรือประมงจังหวัด และต้องจับพิกัดบ่อ วัดขนาดของบ่อ กว้าง คูณ ยาว

โดยมีหน่วยความยาวเป็นเมตร ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประมงอำเภอหรือประมงจังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์: 035 611 125

ข่าว/ภาพ พงษ์ศักดิ์ คาราวะวิชัย