วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคกลาง / อ่างทอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือน ปลอดภัยจากยาเสพติด ให้กับสมาชิกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
: 20 ก.พ. 63
483

นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด ให้กับสมาชิกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านรี หมู่ 3 และบ้านท้ายตาล หมู่ 4 ตำบลบ้านรี อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 10 ขั้นตอน หมู่บ้านกองทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอ่างทอง ได้ผสานความร่วมมือกับทีมชุดปฏิบัติการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับตำบล ประกอบด้วย พัฒนากร ปลัดอำเภอสาธารณสุข ตำรวจ เกษตร อปท ฯ และคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านรีดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ด้วยพลังชุมชน จนบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน

นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า พิธีมอบธงตราสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติด ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “แม่ของแผ่นดิน” ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ ต่อปัญหายาเสพติดและภัยคุกคามจากยาเสพติด

โดยทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดทำเป็นกองทุนเพื่อให้ชุมชนนำไปต่อยอดกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นทุนเริ่มต้นแห่งความดีงาม และใช้ในการขยายพลังแห่งความดีสู่คนในชุมชน เสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดความรู้ร่วมกันภายในชุมชน เพื่อร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ลำพังแต่ภาครัฐฝ่ายเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ จำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายภาคประชาชนและชุมชนด้วยตนเอง ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน.

ข่าว/ภาพ พงษ์ศักดิ์ คาราวะวิชัย