วันพุธ ที่ 14 เมษายน 2564
ภาคกลาง / ปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ
: 28 ก.ค. 63
422

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ที่บริเวณหน้ากองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ พร้อมใจกันเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ จังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้ดำเนินโครงการจัดทำซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้มีการคัดเลือกรูปแบบซุ้มประตู พร้อมทั้งเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หลังจากที่ได้ทำการเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมใจกันทำความดีด้วยหัวใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ข่าว/ภาพ ธนปกรณ์ วิศวามิตร

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ