วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดตราด มอบใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ ให้กับเกษตรกร ชูนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจ ล้านละร้อย
: 14 มิ.ย. 63
361

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดตราด ที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากุ่ม – เนินทราย อำเภอเมืองตราด เป็นประธานมอบใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2556) ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน ในจังหวัดตราด จำนวน 4 กลุ่ม รวม 120 ราย ที่ผ่านการรับรองแล้ว พร้อมทั้งพบปะเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดตราด โดยมีนางสาวจูอะดี พงศมณีรัตน์ เลขาธิการ มกอช. นำเสนอการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังได้โชว์การตัดทุเรียนสดๆจากต้น

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การปลูกทุเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกต่างประสบความสำเร็จ ซึ่งทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร โดยเฉพาะทุเรียนให้ได้มาตรฐานจนได้รับเครื่องหมาย Q สามารถที่จะทำตลาดได้โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ อย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ในครั้งนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์แนวทางการส่งเสริมอาชีพ และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ หลังปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด – 19 เริ่มคลี่คลาย โดยรัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร ผ่านสินเชื่อของ ธกส. โดยกู้ 1 ล้านบาท เสียดอกเบี้ย 100 บาท / ปี โดยสินเชื่อดังกล่าวจะสนับสนุนให้กับกลุ่มเกษตรกร ที่มีการรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์.

ข่าว/ภาพ : ชวลิต  คชรักษ์ 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ