วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคตะวันออก / จันทบุรี
'จันทบุรี' นำร่องจังหวัดแรก พ่อเมืองลงนามประกาศ ส่งเสริมความเสมอภาค และขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศโดยไม่เป็นธรรม มีผลปฏิบัติเลยตามส่วนราชการ อนาคตอาจเพิ่มเติมครอบคลุมทั้ง จว.
: 14 มิ.ย. 63
428

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.63 หลังจากที่ นายวิทูรัช ศรีนาม ผวจ.จันทบุรี ได้ลงนามเซ็นต์ในประกาศ จ.จันทบุรี เรื่อง ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เพื่อขจัดอุปสรรคการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และเพื่อส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพ เช่นเดียวกับบุคคลอื่น จึงออกประกาศให้ส่วนราชการ ได้ปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ในด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งมีเนื้อหาในประกาศโดยสรุปคือ

  1. การแต่งกาย ให้บุคลากร สามารถแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ หรือเพศภาวะของบุคคล

ตามข้อบังคับของหน่วยงาน

  1. การจัดพื้นที่ที่เหมาะสม จัดพื้นที่ที่เหมาะสมกับจำนนของบุคคล ข้อจำกัดของบุคคล และ

อัตลักษณ์ทางเพศสภาพหรือเพศภาวะของบุคคล

  1. การประกาศรับสมัครงานและการกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครงาน มีการระบุคุณสมบัติต้านวุฒิ

การศึกษา หรือความสามารถที่สอดคล้องกับลักษณะงาน ไม่ระบุเพศโดยกำเนิด หรือเพศสภาพ/

เพศภาวะ

  1. การใช้ถ้อย ภาษาและกิริยาท่าทาง และเอกสารต่างๆ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร

เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เหมาะสมในการใช้เรียกอัตลักษณ์ทางเพศสภาพหรือเพศภาวะของบุคคล

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตีตรา เสียดสี หรือลดทอนคุณค่าของบุคคลทุกเพศ รวมถึงเป็นการแสดง

ถึงอคติทางเพศที่ไม่เคารพในสิทธิและเสรีของบุคคล

  1. การสรรหาคณะกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในหน่วยงาน ส่งเสริมให้มีการสรรหาบุคคลทั้ง

เพศชาย เพศหญิง หรือผู้แสตงออกที่แตกต่างจากเพศโตยกำเนิดเข้าร่วมเป็นกรรมการในทุกระดับ

เพื่อพัฒนาสังคมไทยไปสู่สังคมเสมอภาคอย่างแท้จริง

  1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เสริมสร้างความรู้

และความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละมิดหรือคุกคามทางเพศ และจัดทำแนวทางปฏิบัติ

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญญาการล่วงละเมิดในการทำงาน

ซึ่งประกาศฉบับนี้ ได้ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อวานนี้( 9 มิ.ย.63) ซึ่งก็สร้างกระแสความฮือฮา จากคนทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่ได้พยายามขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางเพศ

ด้าน นายพัฒนคมน์ ภู่ประเสริฐ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.)จันทบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพและอยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนประกาศฉบับนี้ เปิดเผยว่า แม้ว่าประกาศจังหวัด เรื่อง การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ฉบับนี้ จะยังไม่ถือเป็นกฎหมายบังคับ แต่เป็นเพียงข้อควรปฏิบัติ 6 ข้อ ในการขอความร่วมมือกับหน่วยงานราชการภายในจังหวัด โดยที่มีการเห็นชอบและลงนามอย่างเป็นทางการ จากท่านผู้ว่าฯ เพื่อขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางเพศให้กับคนในจังหวัด ซึ่งหน่วยงานฯสามารถเลือกปฏิบัติได้อย่างน้อย 1 ข้อ และมีผลให้หน่วยงานฯ ปฏิบัติตามได้ทันที โดยที่ ผู้ว่าฯ ได้กำชับในข้อที่ 6 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตามเป็นพื้นฐานสำคัญ และในอนาคตหากเป็นไปได้ จะทำการขยายประกาศเพิ่มไปสู่ภาคเอกชนในจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางเพศให้ครอบคลุมกับจังหวัดนำร่อง ต่อไป

ขณะที่ นายจิตตพัฒน์ ตั้งสุขสบายดี หรือ น้องหยก อายุ 27 ปี นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  สำนักงาน พมจ.จันทบุรี ที่เพิ่งมาบรรจุรับราชการได้เพียง 2 เดือน กล่าวรู้สึกดีใจ หลังชีวิตได้มีโอกาสรับราชการ กระทรวงการ พม.และเดินทางมาปฏิบัติงานที่ จันทบุรี เป็นครั้งแรก ซึ่งที่ผ่านมาตนมองว่าเป็นเพศที่ 3 จึงมีความหนักใจอยู่ในหลายเรื่องก่อนเดินทางมาทำงาน แต่พอเห็นประกาศฉบับนี้ครั้งแรก ตนรู้สึกดีใจ ซึ่งเนื้อหาที่ช่วยเอื้อกับกลุ่มเพศที่ 3 ในหลายด้านโดยเฉพาะในการทำงาน แต่ตัวเราต้องเข้าใจบริบทของงาน และอยู่ภายใต้ความสุภาพ และมารยาทในสังคมชุมชนเช่นกัน ซึ่งก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี ในการขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางเพศที่ 3.

ข่าว/ภาพ : ศุภชัย จุลละนันทน์

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ