วันอาทิตย์ ที่ 9 พฤษภาคม 2564
ภาคตะวันออก / ฉะเชิงเทรา
พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา แนะชาวบ้านน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรับใช้สู้ภัยโควิด 19
: 04 พ.ค. 63
494

ที่วัดโกรกแก้ววงศ์พระจันทร์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา พระธรรมมังคลาจารย์(วิ.) เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด ไปมอบให้ชาวบ้าน จาก 4 ตำบล คือ ตำบลแปลงยาว ตำบลวังเย็น ตำบลหนองไม้แก่นและตำบลหัวสำโรง จำนวน 48 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด19 ซึ่งเป็นไปตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก มีพระราชภาวนาภิธาน รองเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร  นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนางสาวกมลชญา ประเสริฐสินนายอำเภอแปลงยาว พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอแปลงยาว ร่วมพิธี

และก่อนที่มอบสิ่งแก่ชาวบ้าน นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทราได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยแนะนำให้ตระหนักถึงผลกระทบจากโรคระบาดโควิด19 ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นบริเวณกว้างอย่างที่เป็นอยู่ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริเรื่องนี้มาตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2517 นับถึงปัจจุบันก็เป็นเวลาเกือบ 50 ปีแล้ว โดยทรงมีพระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงตอนหนึ่งว่า

การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน และเมื่อปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูง สิ่งสำคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งตนเอง และดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อำนาจและความมีอิสระ ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพื่อให้ตนเองได้รับการสนองตอบต่อความต้องการต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นศักยภาพพื้นฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่ เดิม ต้องถูกกระทบกระเทือน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความรู้คู่คุณธรรม ความรู้ ทำให้เป็นคนเก่ง คุณธรรมทำให้เป็นคนดี ประเทศชาติต้องการคนเก่งและคนดี ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีกลอนสุภาษิตของสุนทรภู่ ที่กล่าวถึงการใช้ชีวิตแบบที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้อย่างถ่องแท้  คือ  “มีสลึง พึงบรรจบให้ครบบาท คือการสร้างและส่งเสริมวินัยการออม อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ คือความพอประมาณกับการมีใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง คือมีน้อยก็ใช้แต่น้อยอย่างมีเหตุมีผล และความจำเป็น และอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน นี่เป็นการสร้างและมีภูมิคุ้มกันตนเอง ไม่ให้เกิดความขาดแคลนหรือยากจนจากการที่ใช้จ่ายอย่างไม่ระมัดระวัง” เมื่อทุกคนรู้จัก พอประมาณ พอมีเหตุมีผลและ มีภูมิคุ้มกันที่ดี อย่างนี้เมื่อเราสามารถทำหรือปฏิบัติได้ ก็จะทำให้ทุกๆคนมีวิถีชีวิตด้วยความปกติสุข แบบพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9.

ข่าว/ภาพ : ธนพัฒน เจียรสถิต

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ