วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563
ภาคตะวันออก / ฉะเชิงเทรา
พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงวิกฤตโควิด-19
: 20 มี.ค. 63
485

น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่าในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) ทำให้ประชาชน รู้จักการรักสุขภาพตนเองมากขึ้น มีการเรียนรู้คือการอยู่อย่างไรให้ปลอดโรค ปลอดภัย สร้างภูมิคุ้มกัน จึงทำให้นึกถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงได้วางแนวทางไว้ให้กับประชาชนชาวไทยได้มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง มีความสุขและปลอดหนี้

ปัจจุบัน จังหวัดฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว) ได้พลิกวิกฤต ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ให้เป็นโอกาสในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครัวเรือนทุกครัวเรือนในพื้นที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน และเน้นกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง เช่น ข่า ตะไคร้ กระเพา โหระพา ต้นหอม ผักชี เป็นต้น เพื่อให้ ทุกครัวเรือนได้มีผักที่ปลอดจากสารพิษไว้รับประทาน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายและทำให้ประชาชน ไม่ต้องเดินทางไปซื้อผักสวนครัวในตลาด ซึ่งเป็นเขตชุมชน ที่มีอัตราความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ประชาชนชาวแปดริ้วจำนวนมาก มีความกระตือรือร้นและเห็นถึงประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัว ไว้กินเอง ดังตัวอย่างเช่น

1 .ครัวเรือนของนางสาวราตรี  พรมพิมล อยู่บ้านเลขที่ 174 หมู่ที่ 10 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

2.ครัวเรือนของ นายวรพจน์ ศิลาภรพรรณ อยู่บ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

3.ครัวเรือนของนางมาลิน  ตันเจริญ  อยู่บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 2 ตำบลหัวไทรอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

4.ครัวเรือนของนายบรรจง สมเจริญ อยู่บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 2 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

5.ครัวเรือนของ นางสาวเตือนใจ แซ่อึ้ง อยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

6.ครัวเรือนของนางมาลิน  ตันเจริญ อยู่บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 2 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.ครัวเรือนของ.นายอภิชาติ  ดีเหมือน อยู่บ้านเลขที่ 55/1 หมู่ที่ 21 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

8.ครัวเรือนของนายทองพูน  คุชิตา อยู่บ้านเลขที่ 278 หมู่ที่ 20 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา   

9.ครัวเรือนของนางอัญชะณา  พิพรพงษ์อยู่บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

10.ครัวเรือนของนางโสภี  รัตนกุญชร อยู่บ้านเลขที่ 99/14 หมู่ที่ 1 ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

11.ครัวเรือนของนางสายสมร  ช่วงพิทักษ์ อยู่บ้านเลขที่ 71/2 หมู่ที่ 11 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

สรุปผล ในช่วงสภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) สู่โอกาสแห่งการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ด้านความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเอง ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขภาพที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและครอบครัว ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ทั้งยังก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจของคนในครัวเรือน นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ข่าว/ภาพ : ธนพัฒน์ เจียรสถิต

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ