วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2563
ภาคตะวันออก / ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา สั่งปิดสถานที่เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัด เพิ่มเติมไปจนถึงวันที่ 8 เมษายน 2563
: 23 มี.ค. 63
97

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.63 นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในสถานการณ์ที่ใช้มาตรการเดิมได้ และพบสิ่งบอกเหตุว่าจะมีผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงมีคำสั่งให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2563 ดังนี้

สถานบริการ ประกอบด้วยสถานประกอบการที่จำหน่ายอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่น และมีการแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง เป็นสถานที่ขนาดใหญ่และรองรับผู้เข้าใช้บริการจำนวนมาก ตั้งแต่ 50 ที่นั่งขึ้นไป และมีสภาพปิด (ห้องปรับอากาศ) /โรงมหรสพ เช่น โรงภาพยนตร์ โรงละคร /สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่ ตลอดจนสนามกัดปลา สถานที่จัดให้มีการซ้อมชนไก่ หรือกระทำการอื่นใดในสถานที่ ดังกล่าวอันเป็นเหตุให้มีการชุมนุมของประชาชนจำนวนมาก /สถานที่ออกกำลังกายและหรือโยคะ /สระว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน /สถานที่ฝึกสอน ฝึกซ้อมกีฬามวย โรงเรียนสอนมวย หรือค่ายมวย /สถานศึกษาทุกระดับ โรงเรียนนอกระบบ ประเภท สอนศาสนา ศิลปะ และกีฬา วิชาชีพกวดวิชา และสร้างเสริมทักษะชีวิต /ร้านเกม ตู้เกม ร้านอินเทอร์เน็ต และร้านคาราโอเกะ /พื้นที่ที่จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก หรือผู้ใหญ่ ทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า

หรือ สถานประกอบการค้าปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่ /สถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย /สวนสนุก /สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ /ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา /ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ /สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกความงาม และสถานเสริมความงาม /สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม) /สถานที่ให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ /สถานประกอบกิจกอาบน้ำอบไอน้ำ อบสมุนไพร /สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกีฬาในร่ม โรงยิมเนเซียม และสนามกีฬา ในลักษณะอาคาร ยกเว้นการจัดแข่งขันกีฬาในสนามกีฬากลางแจ้งที่ไม่มีผู้เข้าชมการแข่งขัน และเนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้การควบคุมและป้องกันเนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 วรรค 2 (1) คู่กรณีไม่อาจใช้สิทธิโต้แย้งคำสั่งนี้ได้

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างงานตามคำสั่งนี้ ให้ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทราตามหมายเลขโทรศัพท์ 038-514842 และ 088-2021265 ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเป็นความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 368 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 วัน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม แจ้งข่าวได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจังหวัดฉะเชิงเทรา สายด่วนโควิค 094-7922525 และ038-511208-10 ตลอด 24 ชั่วโมง.

ข่าว/ภาพ  ธนพัฒน์ เจียรสถิต / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ