วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563
ภาคเหนือ / พิจิตร
พิษโควิด-19 สั่งด่วน ยกเลิกจัดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี เกือบ 2 พันคน
: 04 มี.ค. 63
907

ที่ จ.พิจิตร เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 4 มีนาคม 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ.04099/731 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 ถึง ผอ.สถานศึกษาในสังกัด เรื่อง ยกเลิกการจัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ สพป.พิจิตร เขต 1 ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดว่าตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 กำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ สพป.พิจิตร เขต 1 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ อำเภอเมืองพิจิตร นั้น เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การระบาดของโรคโคโรน่า 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ  และกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งแนวปฏิบัติการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

กรณีจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุญาต ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประมาณ 1,400 คน และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว สพป.พิจิตร เขต 1 จึงขอยกเลิกการจัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ สพป.พิจิตร เขต 1 ประจำปี 2563.

ข่าว/ภาพ : วิฑูร ไตรยุทธรงค์ 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ