วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / นครสวรรค์
ผวจ.นครสวรรค์ มอบบ้านให้คนจน
: 01 ก.ค. 63
328

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.45 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธานพิธีมอบบ้านให้แก่นางหล้า โสไกร อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 320/1 ม.1 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย ตามโครงการ " กาชาดห่วงใย สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ และผู้ด้วยโอกาส ประจำปี 2563 " ของเหล่ากาชาด จ.นครสวรรค์ ซึ่งนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาด กล่าวรายงานว่า เป็นโครงการที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันหลักและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคม นอกจากนี้ ยังเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 ก.ค.63 พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกด้วย การก่อสร้างบ้านนี้ กาชาดจังหวัด ได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างบ้าน หลังละ 150,000 บาท และ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้มอบเงินสงเคราะห์อีก 2,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคอีกด้วย.

ข่าว/ภาพ ดนัย เกียรติวงศ์ชัย