วันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564
ภาคเหนือ / นครสวรรค์
แก้ปัญหาขยะชุมชน
: 14 ก.ค. 63
3.2k

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. นายรณยุทธ์ พรหมายน นอภ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแก้ไขปัญหาขยะชุมชน ที่ศาลาประชาคม อ.บรรพตพิสัย โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม.และประธานกลุ่มสตรีหมู่บ้าน จากทุกตำบล จำนวน 354 คน เข้ารับการอบรมเนื่องด้วย ปัจจุบันปัญหาขยะไม่ใช่ปัญหาระดับชุมชน หมู่บ้าน จังหวัด หรือประเทศ แต่เป็นปัญหาระดับโลก ที่ทุกคน ทุกฝ่ายต่างตระหนักและเห็นความสำคัญ ที่จะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตข้างหน้า และพยายามหาวิธี แนวทางตลอดจนมาตรการดำเนินการป้องกัน แก้ไข ปัญหาขยะ

โดยกระทรวงมหาดไทย มีกรอบแนวทางในการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอย และส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยของชุมชน เป็น 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลางทาง คือ การจัดทำระบบเก็บขนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยใช้หลักการ 3 ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อดำเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในเขตชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการขยายผลในพื้นที่ในการสร้างจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนในการจัดการปัญหาขยะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป.

ข่าว/ภาพ : ดนัย เกียรติวงศ์ชัย