วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / นครสวรรค์
ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
: 28 ก.ค. 63
369

นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ”เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดโคกเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยหอม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และพี่น้องจิตอาสา จำนวนประมาณ 320 คน ร่วมกิจกรรม  เมื่อ 28 ก.ค. 63.

ข่าว/ภาพ ดนัย เกียรติวงศ์ชัย