วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563
ภาคเหนือ / เชียงใหม่
คณะแพทย์มช. จัดอบรมเรื่อง" Techniques for Fly Research "
: 12 ต.ค. 62
118

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " Techniques for Fly Research " ให้แก่นักวิจัยชาวไทยจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร และนักวิจัยจากสาธารรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อเพิ่มความร่วมมือทางงานวิจัยระดับนานาชาติ ผ่านการอบรมดังกล่าว อันประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ การออกภาคสนาม การเตรียมตัวอย่างแมลงวัน การจำแนกสายพันธุ์แมลงวัน และการวาดภาพแมลง เพื่อตีพิมพ์ในงานวิจัย การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ เกิดความร่วมมือด้านงานวิจัยต่อเนื่อง เมื่อเสร็จการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับประกาศนียบัตรจาก รศ.ดร. เบญจวรรณ ปิตาสวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา และกล่าวปิดงาน โดย ศ.ดร.กาบแก้ว สุคนธสรรพ์ ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมฐิตะสุต ชั้น 5 ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ