วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563
ภาคเหนือ / เชียงใหม่
เปิดนิทรรศการให้ความรู้โรคข้อและรูมาติสซั่ม
: 12 ต.ค. 62
138

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ให้ความรู้โรคข้อและรูมาติสซั่ม แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. และเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคข้อและรูมาติสซั่ม ที่พบบ่อยทั้งในเรื่องสาเหตุ อาการ การรักษา และการป้องกัน จัดโดยหน่วยวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

Cr.ประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ