วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / น่าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน จัดให้มีจุดคัดกรอง สวมหน้ากากเข้าเรียน ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ผนึกกำลังผู้ปกครองร่วมใส่ใจเสริมสร้างความรู้แก่เด็กเพื่อป้องกัน COVID-19
: 02 ก.ค. 63
245

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน ตั้งอยู่เลขที่ 214 / 10 ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่านจังหวัด น่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน โอกาสนี้ได้ติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่านที่ได้จัดให้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิเด็กนักเรียน จัดให้มีจุดสแกนคิวอาร์โคดตามแพล็ทฟอร์มไทยชนะ สวมหน้ากากเข้าเรียนทุกคน จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจล ล้างมือ การรักษาระยะห่าง การทำความสะอาด พื้นและพื้นผิวต่างๆ ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาซักผ้าขาวผสมสำหรับเช็ดพื้นผิว หรือแอลกอฮอล์ 70% เช็ดฆ่าเชื้อโรคของอุปกรณ์ต่างๆ ทำความสะอาดห้องสุขาด้วยน้ำยาอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และกำจัดขยะอย่างถูกวิธีทุกวัน ตรวจสอบห้องสุขา ห้องอาหาร จัดให้มีอ่างล้างมือให้เพียงพอ อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน รวมถึงสบู่ล้างมือที่เพียงพอ จัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ เช่น เจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณทางเข้าห้องเรียน ที่มีการใช้งานร่วมกัน กำหนดจุดตรวจคัดกรองอาการป่วยบริเวณทางเข้าศูนย์ จัดสถานที่เพื่อเว้นระยะห่าง เช่น การเข้าแถว การเข้าคิว การจัดที่นั่งเรียน การจัดที่นั่งรับประทานอาการ ทำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่าง สำหรับเด็กเล็กที่ยังต้องนอนกลางวัน ให้รักษารยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ไม่เอาศีรษะชนกันและแยกอุปกรณ์เครื่องใช้เป็นของส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกัน กรณีเด็กป่วยให้หยุดอยู่บ้าน และเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด เปิดสอนระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ห้องเรียน จากการที่ได้ทำการยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในโรงเรียน 3 ศูนย์เข้ามารวมกันเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน บ้านพระเนตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน บ้านภูมินทร์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน บ้านสวนตาล เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาดูแลเด็กในชุมชน แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีพัฒนาการที่ดีพร้อมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับต่อไป โดยเปิดทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษา อายุตั้งแต่ 2 ปี ถึง 3 ปี

ข่าว/ภาพ : ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ