วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / น่าน
เทศบาลเมืองน่าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 (อพท.5) จ.เลย
: 22 ก.ค. 63
297

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนาย เทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย น.ส.รุ่งรัตน์ บูรพาวิจิตรนนท์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ / นางเชาวนา เขื่อนปิง หัวหน้างานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 (อพท.5) จ.เลย นำคณะโดย นายธนกฤต ภัทร์ธราธร ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ อพท.5 อาจารย์ อัครวิทย์ หมื่นกุล ผุ้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม/กระบวนการ ในโอกาสนี้

นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนาย กเทศมนตรีเมืองน่าน ได้บรรยายพิเศษ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเมือง สู่ความสำเร็จของเทศบาลเมืองน่าน แนวทางการดำเนินโครงการ การบริหารจัดการที่ดี ทำให้ได้รับรางวัลจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ให้ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 อพท.5 จ.เลย ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเมืองสู่ความสำเร็จของเทศบาลเมืองน่าน แนวทางการดำเนินโครงการ การบริหารจัดการที่ดี ทำให้ได้รับรางวัลจากทั้งในและต่างประเทศ ตามโครงการ “ศึกษาดูงาน กระบวนการสร้างและพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่สร้างสรรค์และคงความเป็นอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง” ศึกษาดูงานในพื้นที่ จ.น่าน ระหว่างวันที่ 21-25 ก.ค.2563

โดยรองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้บรรยายถึงการดำเนินงานด้านบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการดำเนินการร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคีในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนของ เทศบาลเมืองน่าน หนึ่งในภารกิจสำคัญของเทศบาลเมืองน่านที่มีการดำเนินงานร่วมกับองค์กรภาคีและภาคประชาชนสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ระดับประเทศและชุมชนปลอดภัยระดับโลกต่อคณะศึกษาดูงาน โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน เนื่องจากเทศบาลเมืองน่านมีนโยบายด้านการบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสามารถสร้างเมืองน่านให้น่าอยู่ในทุกมิติ ได้รับโล่เกียรติคุณจากกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานต่างๆ รางวัลเมืองสะอาดอันดับ 1 ของอาเซียน (ASEAN CLEAN TOURIST CITY STANDARD) รวมทั้งได้รับการรับรองให้เป็นชุมชนปลอดภัย ระดับโลก (A Safe Community) ลำดับที่ 316 จากองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ระดับประเทศ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ.2559 รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN ESC AWARD 2017) จากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน โดยดำเนินการตามวิสัยทัศน์ “เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืน คืนถิ่น เอกลักษณ์เมืองเก่า เรามุ่งเป็น ชุมชนแห่งปัญญา ปรารถนาสู่สังคมคุณภาพ” มุ่งสู่การเป็น “น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต” [Nan The City Of Happiness : A Lively Old Town ]

ข่าว/ภาพ : ประสิทธื์ สองเมืองแก่น 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ