วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / น่าน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค รุ่นที่ 4 ภาคเหนือ
: 24 ก.ค. 63
439

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องมรกต โรงแรมเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค รุ่นที่ 4 ภาคเหนือ โดยมีืนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ คณะ ทั้งนี้ นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นางพัชรินทร์ พานำมา ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นางณัฐนรี ศรีชัยยะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางชนิกา นันท์ชัย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเข้าร่วมพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องเครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีโดยรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาคที่ดำเนินการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย สามารถนำไปส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสตรีที่ขาดโอกาสในสังคมได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนที่ได้กำหนดไว้การดำเนินงาน การดำเนินโครงการครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย 17 จังหวัดประกอบด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดละ 2 คน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดละ 1 คน เจ้าหน้าที่โครงการจากส่วนกลางจำนวน 5 คนรวมทั้งสิ้น 56 คน รายละเอียดประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 ความสำคัญของเครือข่าย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับภาค การพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีความสำเร็จของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรภาครัฐจากกองนิติการกรมการพัฒนาชุมชนและได้รับการสนับสนุนวิทยากรภาพสวยๆ จากบริษัทบ้านถั่วลิสง จำกัด และกลุ่มแปรรูปไข่เค็มซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ประสบความสำเร็จ

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ในอดีตสมัยโบราณ สตรีถูกจำกัดสิทธิ์ สตรีถือเป็นสมบัติของสามี ต่อมาได้มี ปัจจุบันสตรีไทยได้รับการพัฒนาบทบาทให้เท่าเทียมผู้ชายถือเป็นแนวหน้า สตรีไทยได้รับการยอมรับว่ามีบทบาทในสังคมมากกว่าสตรีอีกหลายประเทศจากผลงานวิจัยพบว่าผลงานจากการผลิตยุคใหม่ของโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจการท่องเที่ยวหรือธุรกิจการให้บริการ 80% เกิดจากฝีมือของผู้หญิงเศรษฐกิจยุคใหม่ คือเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่ใช้นวัตกรรมบวกวัฒนธรรม เศรษฐกิจประเภทนี้ผู้หญิงจะเก่งกว่าผู้ชาย ผู้ชายถนัดเรื่องการใช้กำลังมากกว่า การเกษตรยุคใหม่ที่เรียกว่าเกษตรประณีต ไม่เน้นใช้เครื่องจักรเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นผู้หญิงจึงจะได้เปรียบมากกว่าผู้ชาย ที่ผ่านมาโดยภาพรวมโลกยัง มองว่าผู้หญิงขาดโอกาส และในปี 2555 รัฐบาลจึงตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้หญิงมีโอกาสและมีบทบาท มากขึ้น สตรีสามารถอุ้มชูตัวเองได้ด้วยกองทุน แล้วกองทุนจะเติบโตได้อย่างไรขึ้นกับสตรีและผู้นำสตรีที่จะช่วยกัน โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ขอให้คณะทำงานเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาคและนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ให้ความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการทำงานร่วมกันเพื่อให้การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับสตรี และการพัฒนาประเทศ.

ข่าว/ภาพ : ประสิทธื์ สองเมืองแก่น

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ