วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / น่าน
จังหวัดน่าน ทำพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
: 25 ก.ค. 63
152

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ที่ลานวัฒนธรรมตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายประภัตรโพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวให้การต้อนรับ นายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน กล่าวรายงานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษภ ร่วมด้วย พระครูวิจิตรนันทการ เจ้าอาวาสวัดเรือง คณะสงฆ์ พร้อมด้วย นายธีระ อนันตปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 , นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน , นายวิวัฒน์ไชยชะอม ผอ. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ , นายจีระ ทรงพุฒิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ , นางสิรินทร รามสูต สส.น่าน เขต 1 ร่วมด้วยเกษตรกรในพื้นที่

นายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน กล่าวว่า ตามที่ กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตต ต่อกรมปศุสัตว์ โดยมีกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 4,910 ตัว เพื่อนำไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรตามหลักเกณฑ์โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 2.กิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริเป็นกรณีพิเศษ

ซึ่งโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นโครงการพระราชดำริโครงการหนึ่ง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ซึ่งกรมปศุสัตว์รับสนองพระราชดำริดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาโครงการฯ ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่านไปแล้วกว่า 3,541 ราย และยังมีเกษตรกรอยู่ในความดูแลของโครงการกว่า 2,618 ราย โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ถือได้ว่าเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินงาน ประกอบกับมีการทำงานบูรณาการร่วมกันในพื้นที่อย่างเป็นระบบสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ตลอดจนมีการต่อยอดการใช้ประโยชน์ เช่น การใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในไร่นา การทำแก๊สชีวภาพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น เป็นต้น

นายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการดำเนินงานตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดน่าน ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ รวมทั้งสิ้น 19 ตัว ดังนี้ 1.ได้รับบริจาคเป็นเงิน 309,000 บาท ไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 13 ตัว สำนักงานฯได้คัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน และอำเภอภูเพียง จำนวน 13 ราย รับมอบโค 12 ตัว และกระบือ 1 ตัว ยืมเลี้ยงตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 2. ได้รับบริจาคตัวสัตว์ เป็นโค 6 ตัว ได้ดำเนินการรับบริจาคและส่งมอบให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับบริจาคเรียบร้อยแล้ว 3. มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเป็นกรณีพิเศษ (เกษตรกรที่ส่งคืนลูกตัวแรกให้กับโครงการและอยู่ในสัญญามาไม่น้อยกว่า ๓ 3 ปี) จำนวน 548 ราย แม่และลูกโค-กระบือ รวม 548 ตัว มูลค่ารวม 12,056,000 บาท ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากองค์การบริหารส่วนตำบล บ่อสวก และได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้มีจิตศรัทธา และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ของโครงการธนาคารโค-กระบือในพื้นที่ เป็นอย่างดี.

ข่าว/ภาพ ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ