วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563
ภาคเหนือ / ลำปาง
ประชุมเตรียมพร้อม! เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต4 ว่างลง.. เนื่องจากนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ไดัเสียชีวิตลง
: 16 พ.ค. 63
210

ณ ห้องประชุมสํานักงาน กกต.จังหวัดลําปาง นายฐิติพล ทศรส ผอ.กกต.จังหว้ดลําปาง พล.ต.ต. อนุชา อ่วมเจริญ ผบก.ภ.จ.ลําปาง และส่วนราชการเข้าร่วมประชุมเตรียมพรัอมการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 4 ลําปางที่ว่างลงเนื่องนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ไดัเสียชีวิต เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2563 ที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องเลือกตั้งซ่อมภายใน 45 วัน นายฐิติพล ทศรส ผอ. กกต.ลําปางกล่าวว่าไดักําหนดวันรับสมัคร ส.ส.ในวันที่ 20-26 พ.ค.2563 และ วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เป็นวันเลือกตั้งและแจังใหัผูัมีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมพร้อมบัตรประชาชนหรือประสานทัองที่ในเขตเพื่อจะไม่ได้เสียสิทธิ์ ซึ่งทาง กกต.จังหวัดลําปางไดัส่งเรื่องใหัทาง กกต.ส่วนกลาง นําเสนอเรื่องทาง ครม.เพื่อทูลเกลัาลงพระปรมาภิไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหัมีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน สําหรับเขต 4 ประกอบดัวย อ.เกาะคา อ.เสริมงาม อ.เถิน อ.แม่พริก อ.สบปราบ และมีหน่วยเลือกตั้ง 321 หน่วย

 

ด้าน พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผบก.ภ.จ.ลําปาง กล่าวว่าเพื่อใหัมีการเลือกตั้งเป็นไปดัวยความเรียบรัอย ในส่วนของเจ้าหนัาที่ตํารวจไดังางแผนรองรับเอาไวัแลัวทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง โดยจัดตั้งกําลังชุดเคลื่อนที่เร็วทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ ชุดปราบปราบหาข่าวและหากประชาชนไดัรับแจังขัอมูลส่อการทุจริตสามารถโทรแจังฉุกเฉิน191 ได้ทันทีแลัวชุดเคลื่อนที่เร็วจะไปตรวจสอบทันที.

ข่าว/ภาพ : ผสม ติดธรรม

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ