วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563
ภาคเหนือ / พิษณุโลก
นายก อบจ.พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด
: 13 ก.พ. 63
424

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ที่กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติดที่กำลังแพร่ระบาดในสังคมปัจจุบัน การตระหนักและรู้ถึงโทษที่ร้ายแรงของสิ่งเสพติดได้เห็นการเข้ารับโทษและการบำบัดจากสถานที่จริง รู้จักวิธีหลีกเลี่ยงและสามารถป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

โดยมีนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด อบจ.พิษณุโลก ประกอบด้วย โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม และโรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 260 คน เข้าร่วมโครงการ และมีคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3 เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และสารเสพติดที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน รวมถึงได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่พร้อมรถรับ-ส่ง เด็กและเยาวชนเข้าศึกษาดูงาน ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 46 พิษณุโลก โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าว/ภาพ : ยุทธ์  ไกรโชค

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ