วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563
ภาคเหนือ / พิษณุโลก
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) ฉลองความสำเร็จยอดเงินฝากธนาคารโรงเรียน เกิน 1 ล้านบาท
: 13 ก.พ. 63
201

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ที่ธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง)  นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายยอดเงินฝากพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูและนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งนักเรียนที่มียอดการออมสูงสุดการออมต่อเนื่องสม่ำเสมอ ในโอกาสจัดพิธีฉลองความสำเร็จยอดเงินฝากธนาคารโรงเรียนเกิน 1 ล้านบาท นายบุญทรง เปิดเผยว่า การดำเนินงานธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน สาขามิตรภาพ  ได้จัดพิธีฉลองความสำเร็จ ยอดเงินฝากโรงเรียนธนาคารเกิน 1,000,000  บาท ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการโครงการ ธนาคารโรงเรียน มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 โดยทำการเปิดรับฝากเงินตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.2559 เป็นต้นมา

การดำเนินโครงการธนาคารโรงเรียนนั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และรู้จักการแบ่งส่วนเงินเพื่อการเก็บออม ไว้ใช้ในอนาคต เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการออม และออมเงินสม่ำเสมอ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบการทำงานของธนาคาร ฝึกการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝังนิสัยรักการออมให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียน คณะครู ผู้ปกครองได้เรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชีวิตของตนเอง

ด้าน นางธัญมัย ปรัชญาวุฒิรัตน์ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) กล่าวว่า ผลการดำเนินการของธนาคารโรงเรียน ปัจจุบันมียอดผู้ฝากเงินจำนวน 667 ราย มียอดเงินออมรวม 1,080,884 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นแปดร้อยแปดสิบสี่บาท) ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจที่ดีแก่คณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง และสร้างแรงผลักดันให้เกิดการออมอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีพิธีฉลองยอดเงินฝากเกิน 1 ล้านบาท ในวันนี้ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปลูกฝังนิสัยรักการออมให้แก่นักเรียน และบุคลากร จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่ทุกคนสืบต่อไป

ข่าว/ภาพ : ยุทธ์  ไกรโชค

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ