วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563
ภาคใต้ / ปัตตานี
ชาวประมง 1 พันคนถือป้ายรวมตัวยื่นหนังสือถึงนายกฯแก้ไขฎหมายประมงหากเมินเฉย 16 ธค.ระดมครั้งใหญ่ทั่วประเทศ
: 06 ธ.ค. 62
144

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เมื่อเวลา 14.00 น.  ผู้ประกอบการเรือประมงชาวปัตตานี กว่า 1,000  คน ได้เดินทางมาชุมนุมที่บริเวณลานวัฒนธรรม ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.ปัตตานี พร้อมทั้งถือป้ายเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงที่ทุกวันนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนัก นำโดย นางอันน์เกตุ ลีลาไพบูลย์ นายกสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่าน นายสมนึก พรหมเขียว รอง ผวจ.ปัตตานี เรื่อง ข้อเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อส่งให้กับรัฐบาลเพื่อแก้ไข  สืบเนื่องจาก ตลอดระยะเวลา 45 ปีที่ผ่านมาหน่วยงานราชการต่างๆ ได้ออกกฎระเบียบ ประกาศ และมาตรการต่างๆ มาบังคับใช้กับชาวประมง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมง ตลอดจนห่วงโซ่ธุรกิจฯ จนทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องเลิกอาชีพ เพราะประสบกับภาวะขาดทุน มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น ขาดแรงงาน ทั้งที่ในปัจจุบันประทศไทยได้รับการปลดใบเหลืองจากสหภาพยุโรปไปแล้ว แม้ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้อย่างเต็มที่ ซึ่งต้องขอขอบคุณมายังผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่ขณะนี้ปัญหาต่างๆ ก็ยังไม่คลี่คลายและก็ยังไม่เกิดผลออกมาอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากติดขัดระบบราชการและการตัดสินใจต่างๆ ของผู้มีอำนาจฯ รวมทั้งยังมีการออก กฎ ระเบียบ ที่สร้างปัญหาใหม่ๆ มาอีก เช่น เรื่องการจะบังคับให้ชาวประมงชำระค่าน้ำมันผ่านระบบพรีทการ์ด ซึ่งเป็นระบบเงินสด ในขณะที่ภาคเกษตรอื่นๆ ภาครัฐกลับดูแลอย่างเต็มที่ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ได้สร้างความไม่สบายใจต่อชาวประมงเป็นอย่างมาก ดังนั้น สมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานราชการต่างๆ เร่งดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังนี้

 1. ขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการประมงทั้งหมดหยุดออกกฎหมาย กฎ ระเบียบประกาศ คำสั่งต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชาวประมง มาเพิ่มเติมขึ้นอีก (ยกเว้นการออกกฎระเบียบประกาศคำสั่งที่ผ่อนคลายปัญหาให้กับชาวประมง)
 2. ขอให้มีการเสนอแก้ไขฎหมายพระราชกำหนดการประมง และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเร่งด่วนในช่วงที่มีการประชุมสภานิติบัญญัตินี้
 3. ขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินกรการซื่อเรือประมงออกนอกระบบคืนโดยเร็ว โดยขอให้รัฐบาลมีการตั้งงบประมาณจำนวน 1 หมื่นล้าน ในปีงบประมาณ 2563 ในการที่จะนำเรือประมงออกนอกระบบ
 4. ขอให้รัฐบาลเร่งรัตการช่วยเหลือชาวประมงในโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับชาวประมงโดยเร่งด่วน ภายในเดือนธันวาคม 2562 นี้
 5. ขอให้กรมประมง กรมจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการอนุญาตให้ใช้กฎหมายมาตรา83 แห่ง พรก.การประมงพ.ศ.2558 ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงโดยเร่งด่วน ภายในเดือนธันวาคม 2562นี้
 6. ขอให้ยกเลิก แก้ไข กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ส่งผลกระทบกับชาวประมงที่เป็นอยู่โดยเร็ว
 7. เรือประมงที่มีขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอส ไม่ควรมีนโยบายให้ติด VMS เช่น การชักชวนให้เรือประมงขนาดต่ำกว่า 30 ตันกรอส ทดลองติด VMS ฟรี
 8. ขอให้หยุดการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศโดยทันที ด้วยเหตุผล ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามพระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 92 ซึ่งการนำเข้าสัตว์น้ำ จะต้องมีการตรวจสอบว่าสัตว์น้ำเหล่านั้นได้มาโดยชอบด้วยกภูหมายหรือไม่ ตามมาตรา 9 วรรคสองและวรรคสาม สินค้าประมงจากต่างประเทศจึงเข้ามาถล่มตลาดสินค้าสัตว์น้ำของชาวประมงไทยที่ทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทำให้ต้นทุนสูงกว่า ราคาจึงตกต่ำ เพราะมีการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำแบบเสรี ไร้การควบคุม มาสต๊อกไว้เต็มห้องเย็นหมดแล้ว ดังนั้นจึงต้องแก้ขระเบียบกรมประมงเดิมที่อนุญาตให้บุคคลธรรมดาสามารถนำเช้าสัตว์น้ำได้เสรี มีมาตรการปกป้องสินค้าสัตว์น้ำภายในประเทศ
 9. ขอให้พิจารณาเพิ่มวันทำการประมงให้กับพี่น้องชาวประมงทั้งประเทศโดยเร่งด่วน เพราะทำให้เกิดปัญหาการประกอบอาชีพขาดทุนมา 4-5 บีแล้ว เนื่องจากมีการกำหนดให้ทำการประมงได้ไม่ทั้งปี แต่ต้องมีรายจ่ายค่าจ้างแรงงานตลอดทั้งปี
 10. ขอให้คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเชลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ทบทวนแนวทางที่จะบังคับให้บริษัทจำหน่ายน้ำมัน บังคับให้ชาวประมง ต้องจ่ายเงินผ่านบัตรฟรีทการ์ด (Fleet Gard) ซึ่งจะทำให้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวประมงเพิ่มขึ้นทันที
 11. ขอให้มีการทบทวนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวประมงกรณีที่ถูกบังคับใช้จากกฎหมายประมงที่ ไม่เป็นธรรมโดยการตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ หากภาครัฐไม่ดำเนินการแก้ไขตามข้อเรียกร้องของ ชาวประมงก็ให้รัฐซื้อเรือประมงพร้อมเครื่องยนต์ และเครื่องมือประมงไปให้หมดทั้งประเทศ เพราะไม่สามารถทำการประมงได้อีกแล้ว

นางอันน์เกตุ ลีลาไพบูลย์ นายกสมาคมฯ กล่าวว่า  หากไม่ได้รับการแก้ไขจะเดินทางไปร่วมชุมนุมสาธารณะที่หน้าทำเนียบรัฐบาลหรือหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562  เป็นต้นไปถึง 15 มกราคม 2563

ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ