วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคใต้ / ระนอง
อธิบดีกรมพลศึกษา เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) จังหวัดระนอง
: 06 มี.ค. 63
1.1k

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.63 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมไอเฟล อินน์ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) จังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครจาก 5 อำเภอเข้าร่วม

ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า กรมพลศึกษาโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ได้ดำเนินการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย หรือ อสก. คือประชาชนที่มีความสนใจและอาสาสมัครจากท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้านต่างๆ ในจังหวัดระนอง ให้ได้รับความรู้และนำความรู้ไปปฏิบัติกิจกรรมในท้องถิ่น หรือชุมชนของตน ในการขับเคลื่อนการกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชนในท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการด้านการกีฬาและการออกกำลังกายมวลชน สามารถดำเนินไปได้อย่างเข้มแข็ง และบรรลุวัตถุประสงค์อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองสังคมและประเทศชาติ

สำหรับการฝึกอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) จังหวัดระนอง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก 5 อำเภอรวม 178 คน กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2562 โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร.

ข่าว/ภาพ  อัครชัย เอกพันธ์พงศ์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ