วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคใต้ / ระนอง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ ทำงาน รมช.ศึกษาธิการ ตรวจติดตามการดำเนินงานในโครงการ "กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล"
: 08 มี.ค. 63
761

วันอาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการตรวจติดตามการดำเนินงานในโครงการ กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษารองรับคนทุกช่วงวัยที่สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง โดยมี นายพรเทพ ผ่องศรี รอง ผวจ.ระนอง นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ส.ส.จังหวัดระนอง และ นางนัยนา จำเนียร ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดระนอง ตลอดจนผู้บริหารคณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า วันนี้ตั้งใจเดินทางมาติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานในโครงการ “กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จากผู้ปฏิบัติงานโดยตรง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งต้องยอมรับว่าเสียงสะท้อนจากผู้บริหารและครู ทั้งในส่วนของโรงเรียนเอกชน และ กศน.จังหวัดระนองในครั้งนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในระดับนโยบาย เป็นการติและเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ เมื่อทุกคนเปิดใจรับฟังและพยายามเข้าใจ ก็จะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ เป็นพลังในการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาตอบโจทย์การพัฒนาคนไทยในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างภาคภูมิใจ ตามนโยบายรัฐบาลและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นและเห็นถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ที่ดี 6 เรื่อง (6 Good) แก่คนทุกช่วงวัยในการดูแลของ กศน.ทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น 1) Good Teacher เพิ่มอัตราข้าราชการครู กศน. เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัล และหลักสูตรอาชีพใหม่ๆ 2) Good Place การปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้มีความพร้อมรองรับผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม และปลอดภัย 3) Good Activity Digital Platform พัฒนาการศึกษาแบบออนไลน์ ที่เข้าถึงทุกที่ทุกเวลา 4) Good Partnership มีเครือข่ายที่ดีทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะความร่วมมือกับ สพฐ. เพื่อจัดการศึกษาพิเศษแก่ผู้เรียนพิการอย่างเหมาะสม และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนในตัวเมือง 5) Good Innovation ยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ กศน. (OOCC) พร้อมเร่งสำรวจความพร้อมของสถานที่วางจำหน่ายสินค้า รองรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ OOCC ให้เข้าถึงผู้ซื้อมากขึ้น อาทิ ปั้มน้ำมัน แหล่งชุมชน เป็นต้น รวมทั้งเร่งพัฒนานวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ โดยเฉพาะการปรับปรุงห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ประชาชนมาใช้ประโยชน์มากขึ้น และ 6) Good Learning Center ศูนย์การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยในชุมชน.

ข่าว/ภาพ : อัครชัย เอกพันธ์พงศ์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ