วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคใต้ / ระนอง
ประกันสังคมระนอง จัดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการปฏิรูประบบและวิธีการปฏิบัติราชการ
: 19 มี.ค. 63
770

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.63) เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมไอเฟล อินน์ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยนายสุภัคชัย ศรีมาลา ประกันสังคมจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และนายจ้างเข้าร่วม

นายสุภัคชัย ศรีมาลา ประกันสังคมจังหวัดระนอง กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายเร่งด่วนปี 2563 ให้เร่งรัด "ปฏิรูปกำลังแรงงาน" เป็นนโยบายสำคัญในการยกระดับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่รัฐบาลดิจิทัล เพื่อประชาชนได้เข้าถึงบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นโครงการหนึ่งที่สำนักงานประกันสังคม มุ่งหวังจะปฏิรูประบบและวิธีการปฏิบัติราชการ โดยใช้เอกสารหลักฐานที่เป็นกระดาษสู่ความทันสมัย  บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

โดยนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลที่เรียกว่า "แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์" นั่นคือ ข้อมูลนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่อยู่ในแฟ้มนายจ้างของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง จำนวน 1,884 แฟ้ม จะถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองทุกคน สามารถเข้าใช้ เพื่อให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป ได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว สมบูรณ์ ครอบคลุมทุกรายละเอียด ในการอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 2 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 "การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ"

โดยก่อนการประชุมได้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม แจกหน้ากากผ้า และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้กับทุกคน รวมถึงมีการจัดโต๊ะประชุมด้วยการเว้นระยะห่าง ตามนโยบายป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด-19 ของรัฐบาลด้วย.

ข่าว/ภาพ  อัครชัย เอกพันธ์พงศ์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ