วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2564
ภาคใต้ / สุราษฎร์ธานี
ผู้ประกอบการวอนขอเวลารัฐในการเก็บผลผลิตหอยแครงที่ลงทุน พร้อมรื้อถอนขนำ ขณะที่เรือประมงพื้นบ้านมารอตักเก็บหอยบางตา
: 05 มิ.ย. 63
474

เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ ห้องประชุมด่านศุลกากรบ้านดอน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ใน ฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล) ภาค 2 เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ตำรวจน้ำสุราษฎร์ธานี ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมงจังหวัด สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 และหน่วยศรชลสุราษฎร์ธานี เพื่อรับทราบปัญหาความขัดแย้งการแย่งชิงหอยแครงในอ่าวบ้านดอน โดยมีเครือข่ายมูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต เข้ายื่นข้อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในอ่าวบ้านดอน และคืนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ให้ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้ จำนวน 4 ข้อ 1.ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องบูรณะกำลังคืนพื้นที่สาธารณะโดยเร็ว 2.ให้มีการจัดตั้งคณะทำงานที่เป็นทางการประหอบไปด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางยุทธศาสตร์จัดการบริหารการใช้พื้นที่สาธารณะในอ่าวบ้านดอนใหัยั่งยื่นและรักษาพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนใช้ร่วมกัน 3.ให้มีการบูรณาการกำลังของศูนย์ราชการไปคุ้มครองชาวประมงพื้นบ้านที่หากินโดยสุจริต 4.ให้มีการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะรักษาพื้นที่สาธารณะในอ่าวบ้านดอนให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งชาวประมงและกลุ่มผู้ประกอบการ

จากนั้นคณะจึงได้เดินทางลงไปตรวจดูพื้นที่อ่าวบ้านดอน บริเวณบ้านคลองราง หมู่ที่ 4 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน ซึ่งปรากฎว่าได้มีชาวบ้านนำเรือออกมาตัดเก็บหอยแครงบางตา เพียง 200 ลำ เท่านั้น มามีเรือผู้ประกอบการที่อ้างสิทธิครอบครองหอยแครงที่เลี้ยงไว้ กำลังประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกลุ่มชาวประมงเนื่องจากเป็นหอยที่เลี้ยงไว้ ทางคณะจึงได้เรียกตัวแทนผู้ประกอบการขึ้นบนเรือตรวจการณ์ เพื่อรับทราบปัญหาทุกฝ่าย

นายประเสริฐ ชัญจุกร กำนันตำบลลีเล็ด อ.พุนพิน ตัวแทนผู้ประกอบการและชุมชนที่เลี้ยงหอย ได้ชี้แจงว่า
พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่ มีการลงทุนชื้อลูกหอยมาเลี้ยง และหอยมีขนาดใหญ่รอการจับ เป็นทรัพย์สินของบุคคลจึงขอเวลาให้เจ้าของได้เก็บผลผลิตก่อน โดยก่อนหน้าที่ได้ทำหนังสืออุทธรณ์คุ้มครองพื้นที่ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปก่อนแล้ว และผู้ประกอบการที่สร้างขนำเลี้ยงหอยพร้อมทำหนังสือยินยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน แต่ในการจะแก้ไขปัญหาอะไรก็ตามรัฐจะต้องคำนึงถึงส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในส่วนของประมงพื้นบ้าน และผู้ประกอบการผู้เลี้ยงหอย และเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด โดยขณะนี้มีผู้ลงทุนบางส่วนเฉพาะในเขตตำบลลีเล็ดของตนนั้น ได้ลงทุนซื้อลูกหอยแครง ในฤดูกาลนี้มาปล่อยลงในคอกแล้ว จึงให้พิจารณาในส่วนนี้ด้วย ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ1ปีเศษเพื่อให้ลูกหอยโตและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ในส่วนหอยใหญ่ที่ยังพอมีเหลือจากที่ชาวบ้านเข้าเก็บนั่น ขอระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวประมาณ20 วันนับจากนี้

ด้านพล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 กล่าวว่า ศรชลจะเข้ามาเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหา โดยจะบูรณาการหน่วยงานทั้งในท้องที่และส่วนกลางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะมีการจัดระเบียบอ่าวบ้านดอนใหม่หมดทั้งอ่าว โดยระยะแรกจะเริ่มต้นในพื้นที่ที่มีปัญหาก่อน คือ อ.เมือง และ อ.พุนพิน

และในการลงดูพื้นที่ในวันนี้ก็ได้ทราบปัญหาว่าชาวประมงพื้นบ้านได้เข้าไปตักเก็บหอยในบริเวณพื้นที่ ที่มีผู้อ้างว่า เป็นเจ้าของได้มีการลงทุนซื้อลูกหอยไปปล่อย ซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ที่อ้างสิทธิครอบครองหอยแครง เรียกร้องให้ทางราชการผ่อนผันถึงระยะเก็บเกี่ยวหอยแครง เพื่อไม่ให้เป็นการกระทบกระทั้งกันทางศรชลจะนำข้อเรียกร้องของผู้ที่กล่าวอ้างเข้าหารือในที่ประชุมด้วย

พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 กล่าวว่า ได้มีกลุ่ม NGO และนักอนุรักษ์แจ้งว่า ได้ถูกข่มขู่จากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อ่าวบ้านดอน ซึ่งตนจะได้ประสานไปยังหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ทั้งตำรวจน้ำ ตำรวจภูธร และทหารให้จัดกำลังลาดตะเวนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้าย ตามที่กลุ่มNGOร้องขอ

ด้านนายสายันห์ แสนเฉย ชาว ประมงพื้นบ้าน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตนเองมีอาชีพทำประมงเรือปู แต่เมื่อมีประกาศว่าสามารถตักเก็บหอยได้ จึงได้เข้ามาพร้อมครอบครัว แต่เมื่อมาแล้วปรากฎว่าบางพื้นที่ไม่สามารถตักเก็บได้เนื่องจากมีผู้อ้างสิทธิครอบครอง จึงอยากขอความชัดเจนว่า สามรถตักเก็บได้หรือไม่ แต่หากเป็นพื้นที่ ที่มีการซื้อหอยมาปล่อยเลี้ยงจริง ตนเองก็จะไม่ตักเก็บ เนื่องจากเข้าใจว่าต้องมีการลงทุน

วันเดียวกัน นายมีศักดิ์ ภัคดีพง อธิบดีกรมประมง ได้เดินทางมาติดตามสถานการณ์ โดยได้มีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ประมงเข้าร่วมประชุม โดยใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 และนายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี ที่ห้องรับรองกอง 7 สุราษฎร์ธานีเพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในอ่าวบ้านดอน.

ข่าว/ภาพ : อภิชญาฎา เพชรรัตน์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ