วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2564
ภาคใต้ / สุราษฎร์ธานี
ผู้อำนวยการศรชล. ภาค 2 จัดประชุม กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย และแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณอ่าวบ้านดอน
: 21 ก.ค. 63
257

เมื่อช่วงบ่าย วันที่ 20 ก.ย. 63 พลเรือโทสำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ในฐานะ ผู้อำนวยการศรชล. ภาค 2 จัดประชุม กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ศรชล.จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงาน ปปง.,กรมสรรพากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายและ พรบ.ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุมได้มีการชี้แจงแนวทางการปิดคำสั่ง , การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงวางแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่อ่าวบ้านดอน และก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำ เพื่อให้การทำงานของคณะทำงานสอดคล้องและแก้ไขปัญหาได้ตรงตามเป้าหมาย

นางชลธิชา ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองคดี 3 สำนักงาน ปปง. เปิดเผยหลังจากการประชุมว่า กรณีการปลูกขนำในพื้นที่สาธารณะอ่าวบ้านดอน หากพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถดำเนินการตามกฎหมายทั่วไปได้ จะถือเป็นการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ หากทรัพย์สินมีลักษณะเป็นการค้า และมีการโอนจำหน่ายทรัพย์สิน ถือเป็นพฤติการณ์ฟอกเงิน ซึ่ง ปปง.สามารถตรวจสอบและสืบสวนเส้นทางการเงินไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการเอาผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง

ด้านสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 ระบุว่า ผู้ประกอบการเลี้ยงหอย ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตหรือนอกพื้นที่อนุญาต หากมีรายได้ถึงเกณฑ์ ต้องมายื่นเสียภาษี ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจะมายื่นภาษีต่อกรมสรรพกร
สำหรับแนวทางการทำงานของ ศรชล. และคณะปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการศรชล. ภาค 2 ยังคงเน้นย้ำถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะอ่าวบ้านดอน ให้ยึดใช้กฎหมายเป็นหลัก และมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะเท่าเทียมกัน.

ข่าว/ภาพ : อภิชญาฎา เพชรรัตน์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ