วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน 2564
ภาคอีสาน / ขอนแก่น
ผู้ว่าฯขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 1 ปี เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่
: 02 ธ.ค. 62
1k

 

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 1 ปี ขอนแก่น เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

 

ทั้งนี้ ตามที่สภาหัตถกรรมโลกภายใต้องค์การยูเนสโก ได้ประกาศรับรองให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองหัตถกรรมแห่งผ้ามัดหมี่ (World Craft City for Ikat (Mudmee) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 อันส่งผลให้จังหวัดขอนแก่น กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการผลิตผ้าไทยที่โดดเด่นที่เป็นหัตถกรรมด้วยมือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการ การขยายโอกาสทางการตลาดกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า ผ้ามัดหมี่ในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นสอดคล้องกับการเป็นเมืองแห่งการประชุมสัมมนา (Mice City) ในขณะเดียวกันกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อเชิญชวน ส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์การภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไปร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยทุกวัน

 

 

โดยผู้ที่ร่วมลงนาม MOU ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ , นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ , นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน , นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น , นางมุกดา พงษ์สมบัติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่น , นายเข็มชาติ สมใจวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมลงนาม นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่นและนางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อจัดแสดงผลงานและความสำเร็จของการขับเคลื่อน เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ ครบรอบ 1 ปี ในการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมคุณค่าผ้าไทยทำให้ไทยคงอยู่คู่แผ่นดิน เสริมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมพลังร่วมกันขับเคลื่อนเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่การเป็นศูนย์กลางเมืองหัตถกรรมโลกในอนาคต

 

 

สำหรับกิจกรรมสำคัญในงานประกอบด้วย พิธีทางศาสนาและโครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2562 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและความสำเร็จของการขับเคลื่อนเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” โดยกรมการพัฒนาชุมชน สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และจังหวัดขอนแก่นและกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการซื้อ (Byers) จำนวน 15 ราย 

 

 

และกลุ่มผู้ประกอบการขาย OTOP (Sellers) จำนวน 30 ชุมชน โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB (ทีเซฟ) ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ผู้แทนกลุ่มองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชน รวมทั้งสิ้น 300 คน

 

ขอขอบคุณ ข่าว/ภาพ : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ