วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2563
ภาคอีสาน / บึงกาฬ
สาธารณสุขตรวจความพร้อมโรงเรียนก่อนเปิดสอนวิถีใหม่newnormal
: 30 มิ.ย. 63
66

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ และสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ เข้าตรวจสอบการวางมาตรการและเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ โดยทางโรงเรียนได้วางมาตรการเตรียมความพร้อมเปิดเทอมให้นักเรียนต้องปฏิบัติตาม 6 มาตรการ ได้แก่ 1.ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และตรวจวัดไข้ทุกครั้งก่อนเข้าห้องเรียน 2.สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 3.เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร 4.ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ช้อน-แก้วน้ำ 5.ไม่เอามือสัมผัสใบหน้าหรือตัวผู้อื่น 6.หากมีอาการไม่สบายให้แจ้งคุณครูทันที

นายอุบล ไชยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ กล่าวว่า ตามที่ สพฐ.ได้กำหนดให้โรงเรียนมีการเปิดการเรียนการสอนปกติขึ้นในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 โดยได้มีการกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้โรงเรียนดำเนินการตามบริบทและความพร้อมของโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้รูปแบบที่ 1 การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน ในแบบสลับวันเรียน โดยมีรูปแบบการดำเนินกิจกรรม ตามรูปแบบวิถีชีวิตในแบบใหม่ (New Normal)

ส่วนในห้องเรียนจะมีการทำความสะอาดห้องเรียนและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในทุกวันหลังเลิกเรียน กำหนดข้อปฏิบัติในชั้นเรียนตามรูปแบบการดำเนินชีวิตใหม่ นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัย มีจุดแอลกออฮอล์ การรับประทานอาหารของนักเรียนให้นั่งเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เป็นต้น ทั้งนี้ยังต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง หากบุตรหลานมีความเสี่ยง เช่น เป็นไข้ ไอจาม ก็ไม่ต้องมาโรงเรียน ให้พาไปพบแพทย์ โดยทางโรงเรียนได้มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการคัดกรองตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียน มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรอบๆบริเวณโรงเรียน กำหนดขอบเขตในการทำกิจกรรมของนักเรียน เพื่อให้นักเรียน คณะครู สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตในโรงเรียนแบบ New Normal.

ข่าว/ภาพ มงคล เสียงใส

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ