วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564
ภาคอีสาน / มหาสารคาม
มรภ.มหาสารคาม จ้างงาน "วิศวกรสังคม" (ผู้สร้างความอยู่ดี มีสุข ให้กับชุมชน) 215 อัตรา
: 05 พ.ค. 63
330

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จัดให้มีการแถลงข่าวโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด 19 โดยมี รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม , ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และมี นายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมแถลงข่าว ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด 19 นี้ ด้านงบประมาณได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 9 จำนวน 215 อัตรา เป็นเวลา 5 เดือน โดยให้ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม กล่าวว่า โครงการจ้างงาน นี้ ผู้ที่มาสมัครจะต้องมีคุณสมบัติ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาล เช่น เยียวยาคนละ 5,000 บาทต่อเดือน กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการเยียวยา 15,000 บาท เป็นต้น ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะทำหน้าที่ปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 1.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชน , 2.กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม , 3.กลุ่มงานวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และ 4.กลุ่มงานนวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาองถิ่น โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามจะมีกระบวนการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้ผุ้ที่เข้าร่วมโครงการ นำความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปถ่ายทอดสร้างความเข้าใจ โดยจะเปิดรับสมัครทางออนไลน์ 2 วัน คือวันที่ 5 และวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 โดยรับผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 215 คน ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดกรองจะได้เริ่มทำงานในวันที่ 15 พฤษภาคม – 16 ตุลาคม 2563 รวมระยะเวลาการทำงานทั้งสิ้น 5 เดือน.

ข่าว/ภาพ : พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ