วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน 2564
ภาคอีสาน / มุกดาหาร
อบจ.มุกดาหาร ทำ MOU กับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร
: 27 พ.ย. 62
997

นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ทาง อบจ.มุกดาหาร ได้ร่วมกับ นายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดการศึกษาร่วม (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2564 โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 8 หน่วยงาน ดังนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร, อาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร, วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร, โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

 

นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดทำบันทึกความเข้าใจการจัดการศึกษาร่วม (MOU) ในครั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 คือ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารจะร่วมส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การพัฒนาองค์ความรู้ การนำวัสดุ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของจังหวัดมุกดาหารต่อไป.

ข่าว/ภาพ พรสวรรค์ จันทนพ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ