วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน 2564
ภาคอีสาน / มุกดาหาร
มุกดาหารเปิดงานวันดินโลก ปี 2562 Stop Soil Erosion, Save our Future เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดชฯ
: 03 ธ.ค. 62
370

เมื่อวันที่ ​2​ ธ.ค.62 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ปี 2562 Stop Soil Erosion, Save our Future  ปกป้องอนาคต  ลดการชะล้างดิน  เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เป็นวันดินโลก (World Soil DAy ) เพื่อสดุดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระปรีชาสามารถปราดเปรื่องในการพัฒนาการเกษตร โดยมีพระบรมราโชบาย ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องดินและน้ำ มีนายอธิวัฒน์ สิทธิภญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร สถาบันการศึกษา หมอดินอาสา เกษตรกร เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 500 คน

นายอธิวัฒน์  สิทธิภญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร กล่าวว่า วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรหาภูพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก อันสืบเนื่องมาจากสมัชชาประชาชาติ ได้ประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil DAy ) เพื่อสดุดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถ​เอบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระปรีชาสามารถปราดเปรื่องในการพัฒนาการเกษตร โดยมีพระบรมราโชบาย ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสทธภาพการผลิตทาการเกษตร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องดินและน้ำ ซึ่งเป็นรากฐานของการเกษตร แต่ทรัพยากรดังกล่าวเกิดความเสื่อมโทรมอย่างมากจากการใช้ไม่ถูกวิธี ประกอบกับความเสียหายทางธรรมชาติ

 

ด้วยพระปรีชาญาณอันลึกซึ้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงตะหนักอย่างถ่องแท้ถึงความรุนแรง และอันตรายของความเสื่อมโทรมดังกล่าว จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริ เกี่ยวกับการฟื้นฟูและพัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรดินเป็นอเนกประการ ซึ่งล้วนแต่นำประโยชน์สุขมาสู่พสกนิกร โดยทรงศึกษา วิจัย ทดลอง พัฒนา ทำให้เป็นแบบอย่างความสำเร็จ แล้วขยายผลให้เกษตรกรนำไปปฎิบัติ โดยวิธีการหรือแนวทางเหล่านั้น ล้วนเป็นวิธีการที่เรียบง่าย ประหยัด เกษตรกรสามารถดำเนินการเองได้ อาทิเช่น การปลูกหญ้าแฝก เพื่อการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและสร้างความชุ่มชื่นให้ผืนดิน การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจัดในภาคใต้ โดยวิธีการแกล้มดิน การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ซึ่งนับว่าเป็นนวัตกรรมที่เรียบง่ายในทางปฎิบัติแต่ล้ำลึกใทางวิชาการ และด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล พระองค์ทรงประทานพระราชดำริใหจัดตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาในพื้นที่ที่ปัญหา เกี่ยวกับดิน เพื่อศึกษาค้นคว้า หารูปแบบ ที่เหมาะสมของการแก้ปัญหาและพัฒนาในแต่ละพื้นที่ ในลักษณะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการร่วมกัน

ข่าว/ภาพ​  พรสวรรค์​   จันทนพ​

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ