วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564
ภาคอีสาน / ศรีสะเกษ
ม.ราชภัฏศรีสะเกษ จัดอบรม โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดหวาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้
: 11 มี.ค. 63
105

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายตำบลสะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดหวานในอำเภอศรีรัตนะ ซึ่งคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11-15 มี.ค. 2563 มีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ผศ. ดร.เอมอร แสนภูวา คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าอบรมมาจากกลุ่มเกษตรกรอำเภอศรีรัตนะ รวมทั้งสิ้น 100 คน

ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยและยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2579โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มาเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาโครงสร้างทางการผลิตพืชผลทางการเกษตร ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระปณิธานที่แน่วแน่จะสานต่อโครงการในพระราชดำริของพระราชบิดา เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผศ.ดร.เอมอร แสนภูวา คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ กล่าวว่า พื้นที่อำเภอศรีรัตนะ เป็นพื้นที่ที่ปัจจุบันปลูกข้าวโพดหวานเป็นพืชทางด้านเศรษฐกิจสำคัญ ตามคำขวัญประจำอำเภอว่า “ศรีรัตนะเมืองเกษตรกรรม สายสัมพันธ์ชนสี่เผ่า ถิ่นเราข้าวโพดหวาน กล่าวขานข้าวสารหอม พรั่งพร้อมผลไม้  พืชไร่แสนอุดม สังคมเกษตรอินทรีย์” เป็นรายได้หลักให้กับเกษตรกร แต่ยังพบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปลูกข้าวโพด โดยเฉพาะภายหลังจากการเก็บเกี่ยวอายุของข้าวโพดหวานค่อนข้างสั้น เนื่องจากเมื่อเก็บไว้นานรสชาติหวานจะลดลงไปอย่างมาก หากเกษตรกรไม่สามารถขายข้าวโพดหวานให้หมดตามเวลา จะส่งผลกระทบต่อราคาให้ลดลงไปอย่างมาก ดังนั้นทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ ได้เล็งเห็นปัญหาเหล่านี้ ที่มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเก็บรักษา เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโพดหวานเหล่านี้ ตลอดจนส่งเสริมเกษตรกรให้เน้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง ชุมชนอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน

ผศ.ดร.เอมอร กล่าวอีกว่า โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดหวานในอำเภอศรีรัตนะ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้ให้กับให้กับกลุ่มอาชีพข้าวโพดหวานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานในพื้นที่อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษให้สามารถปลูกข้าวโพดหวานได้อย่างครบวงจร ได้ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดหวานที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของกลุ่มข้าวโพดหวาน เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่จัดโครงการฯ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้เน้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง ชุมชนอย่างมั่งคั่งและยั่งยืนสืบต่อไป.                                     

ข่าว/ภาพ ณัฐธรชนม์ สิริโชติสกุล

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ