วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2564
ภาคอีสาน / สกลนคร
สมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ได้จับมือกับองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดสกลนคร เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน แก่ผู้ประกอบการ SME ทั้งรายเก่าและรายใหม่
: 08 มิ.ย. 63
359

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียล อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร  นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการอบรม การบริหารจัดการ และการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน สำหรับผู้ประกอบการ SME กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปีงบประมาณ 2563 โดยมีอาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดการธุรกิจแนวทางใหม่ มาถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการ SME  ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เช่น การทำงานแนวทางใหม่ในช่วงโควิด 19 การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   บรรยายในหัวข้อนวัตกรรม เทคโนโลยีและการสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  กล่าวว่า  สสว. สมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ได้จับมือกับภาครัฐและภาคเอกชน  ในการผลักดันให้ผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในจังหวัดสกลนคร ให้ได้รับความรู้ในด้านการบริหารจัดการ และการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อนำไปปรับใช้ในธุรกิจ เพื่อต่อสู้กับสถานการณ์ที่วิกฤติจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในปัจจุบัน ซึ่งผู้ประกอบการ SME  ต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ที่จะเกิดขึ้นตามมา  ซึ่งภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ถือเป็นกลไกหลักที่สำคัญในขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศ ดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนาในผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ ให้สามารถยืนหยัดอยู่ได้ จะถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคน  สร้างงาน สร้างชุมชน ผลักดันเศรษฐกิจไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ด้าน นายรักติ ญวนกระโทก  รองประธานสมาพันธ์SMEไทย ประธานสมาพันธ์SMEไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า  พันธกิจในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ของ สสว. และสมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยที่มุ่งเน้นการบูรณาการและผลักดันการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโต และแข่งขันได้ในระดับสากล  เป็นการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ และสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการที่ดี ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการพัฒนาศักยภาพ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในธุรกิจ และนำไปสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น.

ข่าว/ภาพ วัฒนะ แก้วก่า

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ