วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564
ภาคอีสาน / อำนาจเจริญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พบส่วนราชการและสื่อมวลชน” ครั้งที่ 3
: 20 มี.ค. 63
301

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุมพวงโกเมน โรงแรมชิตสกนธ์ ฟลาวเวอร์แลนด์ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พบส่วนราชการและสื่อมวลชน” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนทุกแขนง ประกอบด้วย วิทยุชุมชน วิทยุประชารัฐ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สื่อโทรทัศน์ส่วนกลางประจำท้องถิ่น อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) และ อสม. เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดความรู้ และนโยบายสำคัญต่างๆ ของรัฐบาล ส่วนราชการไปสู่ประชาชน รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดความรู้และนโยบายสำคัญต่างๆ ของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของรัฐ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรม "ผู้ว่าฯ พบส่วนราชการและสื่อมวลชน” เพื่อพัฒนาความร่วมมืออันดีระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ กับสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เข้าถึงประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของภาครัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ

สำหรับประเด็นสำคัญที่พูดคุยกันในวันนี้ ประกอบด้วย สถานการณ์และมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดย นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และสถานการณ์ เตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดย นายกฤษฏิ์ พูนเกษม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ.

ข่าว/ภาพ สกนธ์ บุญวิทย์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ