วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564
ภาคอีสาน / อำนาจเจริญ
คบจ.ร่วมกับ ธ.ก.ส.จ.อำนาจเจริญ สร้างฝายชะลอน้ำช่วยบรรเทาภัยแล้ง
: 21 มี.ค. 63
421

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายวันชัย เกตุแก้ว นายอำเภอชานุมาน จ.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการสายธารร่วมใจ สร้างฝายมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้วยปะอี บ้านเทพสถิตย์ ม.12 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ประมาณ 100 คน เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จ.อำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆสังกัดกระทรวงการคลัง

นายภุชงค์ เศรษฐยานนท์ คลังจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่าเนื่องจากมติในที่ประชุมคณะผู้บริการการคลังประจำจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อครั้งที่ผ่านมา ได้เลือกโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้งให้แก่ประชาชนที่ห้วยปะอี บ.เทพสถิตย์ ม.12 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและความต้องการของพื้นที่ โดยมุ่งเน้น "การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน"ประชารัฐสร้างไทย ของธกส.ที่นำเสนอ จึงได้ทำโครงการร่วมกัน

นายณรงค์ สังสะนา ผอ.ธ.ก.ส.จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและคืนผืนป่าให้ชุมชนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม บรรเทาความเสียหายจากน้ำท่วมในฤดูฝนและเพิ่มปริมานน้ำสำรองเพื่อใช้ในฤดูแล้ง เพื่อเกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชนและการมีส่วนร่วม รวมทั้งประชาชนในพื้นที่จะได้เข้าใจบทบาทภารกิจของผู้บริหารกระทรวงการคลังจังหวัด ในฐานะตัวแทนของกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค

ฝายชะลอน้ำแห่งนี้มีขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 2 เมตร โดยใช้ไม้ไผ่ตอกหลัก กระสอบทรายหรือดินผูกเชือกหรือสานขัดกัน โดยชาวบ้านได้ใช้แรงงานมาช่วยในการก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดใช้งบประมาณ 1.6 แสนบาท ซึ่งเป็นงบประมาณของทาง ธ.ก.ส. คาดว่าหลังก่อสร้างเสร็จจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข่าว/ภาพ : สกนธ์ บุญวิทย์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ