วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564
ภาคอีสาน / อำนาจเจริญ
ปิดแหล่งท่องเที่ยว "วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง" จังหวัดอำนาจเจริญ ตรวจเข้มในการเข้า-ออก
: 31 มี.ค. 63
588

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ ชื่นใจ หัวหน้าวนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง  จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 กล่าวว่าทางอุทยานได้มีมาตรการดังนี้

1.ตั้งจุดตรวจ/คัดกรอง /พ่นยาฆ่าเชื้อรถยนต์ จักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ ณที่ทำการวนอุทยานฯและประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการปิดแหล่งท่องเที่ยวตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช และคำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญที่ 653/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563 จากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส covid-19 โดยวนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง มีการปิดแหล่งท่องเที่ยวจำนวน 3 แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่

    (1) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูสิงห์

    (2) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวห้วยสีโท

    (3) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวห้วยทราย

2.สังเกตุอาการ และคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำวนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง

3.จัดหาเจลแอลกอฮอลล้างมือ น้ำยาล้างมือ และหน้ากากอนามัย สำหรับเจ้าหน้าที่ โซนศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ห้องน้ำ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

4.ดูแลความสะอาด สถานที่ เช่น ห้องน้ำ ลูกบิดประตู  โต๊ะ เก้าอี้

5.ล้างทำความสะอาดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

6.ลาดตระเวณพื้นที่เพื่อปัองกันการลักลอบการตัดไม้ทำลายป่าและสัตว์ และป้องกันไฟป่า ในพื้นที่รับผิดชอบตรวจไม่พบไฟป่าแต่อย่างใด จึงแจ้งให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทราบทั่วกัน

ข่าว/ภาพ : สกนธ์ บุญวิทย์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ