วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องมือ แบบบูรณาการ ประจำปี 2563 พร้อมเน้นการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องมือ แบบบูรณาการ ประจำปี 2563 ซึ่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร จัดขึ้น ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ภูพาน อำเภอเมืองสกลนคร เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักร และเครื่องมือให้มีสภาพพร้อมใช้งาน สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันเหตุการณ์ โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร มูลนิธิ และจิตอาสา เข้าร่วมในการบริหารจัดการสาธารณภัยในครั้งนี้ โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายการแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดสกลนคร มุกดาหาร และนครพนม เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย โดยกำชับให้มีการแจ้งเตือนแบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นบทบาทการมีส่วนร่วมในฐานะหุ้นส่วนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา รวมทั้งการจัดการในสภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ เพื่อบรรเทาความรุนแรงของสาธารณภัย

width=100%

โดยให้เพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ภายหลังภัยบรรเทาลงหรือผ่านพ้นไปแล้ว พร้อมเน้นย้ำให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญ สำหรับการจัดทำโครงการในครั้งนี้ เป็นการฝึกระดมทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงาน ฝึกกองบัญชาป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ประเภทอุทกภัย ระดับ 3 รวมทั้งฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือล่มในหนองหาร ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.

width=100%

width=100%

ข่าว/ภาพ : วัฒนะ แก้วก่า

กาฬสินธุ์